Salasaka

Diosbuj Shimimunda Marcosta uyana

Diosbuj Shimimunda Marcos libroda uyanaga kaibimigun. Kaibi churangu shuj librogunadash grabashunmi .