Salasaka

Bibliamunda chishuj eskribishkaguna

Kai eskribishkagunaga Biblia parlashkamundami. Creacionmunda, Adan Evamunda, Cain Abelmunda, Eliasmunda, Noemundash eskribishkagunaga Ñauba Testamentomundami. Evangeliogunamunda eskribishkaga Jesusbuj kruzmunda parlashkagunami. Chishuj kwentugunada rurash ninchi.